Vergi Affı Çıktı Mı ? Kimler Yararlanabilecek ?

Binlerce kişinin beklediği yasa Meclis'te kabul Gördü! Vergi ve vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı, gümrük vergileri, trafik, askerlik, nüfus, seçim, karayolu geçiş ücreti, RTÜK idari para cezaları, YURT-KUR öğrenim ve katkı kredisi alacakları, SGK ve belediyelerin alacakları tamamen yeniden yapılandırılacak! Detaylar için haberimize bakın...

Vergi Affı Çıktı Mı ? Kimler Yararlanabilecek ?

Binlerce kişinin beklediği yasa Meclis'te kabul Gördü! Vergi ve vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı, gümrük vergileri, trafik, askerlik, nüfus, seçim, karayolu geçiş ücreti, RTÜK idari para cezaları, YURT-KUR öğrenim ve katkı kredisi alacakları, SGK ve belediyelerin alacakları tamamen yeniden yapılandırılacak! Detaylar için haberimize bakın...

Vergi Affı Çıktı Mı ? Kimler Yararlanabilecek ?

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Teklifi,  TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Vergi dairelerinde kayıtlı olan 90 milyar lira tutarında vergi borcu tekrar düzenleme kapsamına girecek. Yeni düzenlemeden aşağı yukarı 4,5-5 milyon kişi faydalanacak. Vergi affı düzenlemesi geçmişe yönelik bütün borçları kapsayarak, kısıtlama getirmeyecek.

* Vergi ve prim borçlarında indirim yapılmayacak
* Borçlara uygulanan gecikme zammı silinecek ve yurtiçi fiyat endeksi artışı kadar fark eklenecek
* İndirimle belirlenen yeni borca 18 ay taksit imkânı verilecek
* Borcunu peşin ödeyene 'faiz ve gecikme zammı'nın yüzde 50'si oranında ilave bir indirim daha yapılacak
* İtilaflı vergi ve sigorta borçları tekrar yapılandırılacak
* Devam eden bir vergi incelemesine dönük olarak belli oranda bildirimde bulunulur ve bu ödemeler yapılırsa vergi ödemeleri de süratle tamamlanır
* Stok affı getirilecek
* Gecikme zammı silinecek, kalan tutara yurtiçi fiyat endeksi artışı kadar fark eklenecek


Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince takip edilen vergi ve  bunlara bağlı vergi cezaları, askerlik, seçim, nüfus, trafik karayolu geçiş  ücreti ve RTÜK idari para cezaları, gümrük vergileri, taşınmaz kültür  varlıklarının korunmasına katkı payı, sigorta primleri, topluluk sigortası  primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal  güvenlik destek primi, genel sağlık sigortası prim alacakları ile bu alacaklara  dair birçok faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz ve gecikme  cezaları tekrar yapılandırılacak.

Ayrıca belediyelerin idari para cezaları, su, atık su ve katı atık  ücreti alacakları, belediyelere ödenmesi gereken paylar hariç, beyana dayanan  vergilerde ve 2016'ya dair 30 Haçünkün'dan önce tahakkuk eden vergi ve bunlara  bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları da tekrar yapılandırma  kapsamında yer alacak.

Yapılandırmalar, 30 Haçünkün da dahil, bu tarihten önceki dönemi  kapsayacak.

Kesinleşmiş kamu alacakların asıl tutarlarının tahsilinden  vazgeçilmeyecek. Bu asıllara uygulanan gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme  cezası yerine yurt içi ÜFE esas alınarak belirlenecek tutar ödenecek.

Bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasına dair hükümler ile  İş Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların  Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun hükümlerine göre yapılandırılan alacaklara  dair hükümler de kapsama alınacak. Bu yıla dair tahakkuk eden motorlu  taşıtlar vergisinin ikinci taksidi kapsam dışı kalacak.

Maliye Bakanlığı, il özel idareleri ve belediyelere bağlı tahsil  dairelerince takip edilen alacaklardan, vergilerin ödenmemiş kısmı ile bunların  gecikme faizi ve gecikme zammı yerine, Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınacak.  Sadece gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacağın ödenmemesi durumunda Yİ-ÜFE  oranında hesaplanan tutarın belirtilen süre ve biçimde tamamıyla ödenmesi şartıyla,  vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı gibi alacaklar, ödenmiş olanlar  dahil olmak suretiyle katiyen bağlı kesilen vergi cezaları ve bunların gecikme  zamlarından vazgeçilecek.

Bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezaları ile iştirak  sebebiyle kesilen vergi cezalarının yüzde 50'si ve bu tutara gecikme zammı  yerine, Yİ-ÜFE esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmeyen alacağın yalnızca  gecikme zammından ibaret olması durumunda gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE esas alınarak  hesaplama yapılacak. Bu tutarın belirtilen biçimde tamamıyla ödenmesi şartıyla  cezaların kalan yüzde 50'si ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamı tahsil  edilmeyecek.

Askerlik, seçim, nüfus, trafik, karayolu taşıma, RTÜK idari para  cezalarının tamamı ile bunların yanında kalan asli amme alacaklarının ödenmemiş  kısmının tamamı, bunlara bağlı fer'i alacaklar yerine Yİ-ÜFE esas alınarak  hesaplama yapılacak. Alacağın yalnızca fer'i alacaktan ibaret olması durumunda  hesaplanan bu tutarın ödenmesiyle,  faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme  zammından vazgeçilecek.

Vergi ya da gümrük vergilerinin ödenmemiş kısımlarının tamamı ile bu  asıllara bağlı faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi kamu alacaklarında da  aynı hüküm uygulanacak.

Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun  gereğince ödenmesi gerektiği halde ödenmeyen tutarlar bu hüküm kapsamında  öadı verilirse, binde 2 faiz alacağından vazgeçilecek.

Gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilen idari para  cezaları ile Kabahatler Kanunu'nun iştirak hükümleri sebebiyle kesilen idari para  cezalarının yüzde 50'sinin, belirtilen süre ve biçimde tamamıyla ödenmesi şartıyla  cezaların kalan yüzde 50'si tahsil edilmeyecek.

İdari para cezalarının tamamı ile bunların yanında kalan asli amme  alacaklarının ödenmemiş kısmının tamamı, Belediye Gelirleri Kanunu'na göre  tahsili gereken ücretler ile su, atık su ve katı atık ücreti alacaklarından  vadesi 30 Haçünkün'dan önce ödenmemiş olanlar, ilgili kanun kapsamında büyükşehir  belediyeleri su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacak  asılları, bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE  hesaplanacak. Bu tutarın belirtilen şartlarda ve sürede ödenmesi şartıyla faiz,  cezai faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer'ilerden vazgeçilecek.

Gümrük vergisi mevzuatında gümrüklenmiş dşayete dair idari para  cezalarının yüzde 30’u, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan idari para  cezalarının yüzde 50’sinin ödenmesi durumunda de bu cezaların bakiyeleri terkin  edilecek.

İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden ve kanunun  yayımlandığı tarih itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş vergiler/gümrük  vergileri için netleşmiş alacaklara dair hükümler uygulanacak.

Bu alacaklar için düzenlemeden faydalanmak istenmesi halinde  ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilere/gümrük  vergilerine dair açılan davaların yargıdaki aşamaları ödenecek tutarı  etkilemeyecek ve beyan üzerine tahakkuk eden verginin/gümrük vergisinin tam  olarak ödenmesi istenecek.

Ödenecek motorlu taşıtlar vergisi için taksit ödeme süresince fenni  muayene izni verilecek.

Yargı kararıyla netleştiği halde mükellefe ödemeye yönelik  tebligatın yapılmadığı alacaklar için mükelleflerce belirtilen biçimde müracaatda  bulunulması koşuluyla bu alacaklar da bu hükümden faydalanacak. Bu hüküm  kapsadığı alacaklar için ilaveten tebligat yapılmayacak ve alacakların vade  tarihi kanunun yayımlandığı tarih olacak.

Bu düzenlemeden faydalanmak isteyen borçluların ilaveten dava  açmamaları, açılan davalardan vazgeçmeleri gerekecek.

Dava açma süresi geçmemiş olan ya da dava açılmış olup henüz karar  verilmemiş olan alacaklar için şayet kişi, davalı alacak aslının yüzde 50’sini  öderse geri kalan yüzde 50'nin terkini yapılacak.

İhtilaf, ilk derece mahkemesinde tamamlanmış yalnız üst yargı mercileri  Danıştay ya da bölge idare mahkemesinde devam ediyorsa, en son karara bakılacak.  En son karar terkinse, alacak asıllarının yüzde 20’sinin ödenmesi durumunda geri  kalan yüzde 80’i terkin edilecek. Vergi aslına bağlı kesilen vergi cezalarının  tamamından vazgeçilecek.

Borçları yapılandırılan borçluların maddelerde öngörülen şartları  yerine getirmelerinin yanı sıra yıllık gelir ya da kurumlar vergilerini, gelir  (stopaj) vergisini, kurumlar (stopaj) vergisini, katma dşayet vergisini ve özel  tüketim vergisini zamanında ödemeleri gerekecek. Bu vergilerin, çok zor durum  olmaksızın bir yılda ikiden çok vadesinde ödenmemesi durumunda bu hükümlerden  faydalanılamayacak.

Mükelleflerin, gelir ya da kurumlar vergisini artırmaları  durumunda, artırıma konu ödemeler sebebiyle gelir ya da kurumlar vergisi incelemesi  ve tarhiyatı olmayacak

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Bazı Alacakların Yeniden  Yapılandırılmasına İlişkin Kanun, inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan  prosedürlere dair düzenleme de yapıyor.

Kanuna göre, kanunun kapsamına giren dönemlere dair olarak inceleme ve  tarhiyat aşamasında bulunan alacaklara yönelik başlayan vergi incelemeleriyle,  takdir, tarh ve tahakkuk prosedürlerine devam edilecek.

Bu prosedürlerin tamamlanmasından sonra tarh edilen vergilerin yüzde  50'si ile bu tutara gecikme faizi yerine Yİ­-ÜFE oranı esas alınarak hesaplanacak  tutar ile bu tarihten sonra ihbarnamenin tebliği üzerine belirlenen dava açma  süresinin bitim tarihine kadar hesaplanacak gecikme faizinin bütününün, vergi  aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın yüzde 25'inin; vergi aslının yüzde  50'sinin, vergi aslına bağlı olmayan cezalarda cezanın yüzde 75'inin, vergilere  düzenlemenin yayımlandığı tarihe kadar uygulanan gecikme faizinin ve vergi aslına  bağlı cezaların bütününün tahsilinden vazgeçilecek.

Ancak bunun için ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün  içerisinde yazılı müracaatda bulunularak, ikişer aylık dönemler durumunda 6 eşit  taksitte ödenmesi gerekecek.

Kanunun kapsamına giren dönemlere dair olarak iştirak sebebiyle kesilecek  vergi ziyaı cezalarında, cezanın yüzde 25'ini belirtilen süre ve biçimde  ödemeleri durumunda cezanın kalan yüzde 75'i tahsil edilmeyecek.

Kanunun kapsamına giren dönemlere dair olarak, kanunun yayımlandığı  tarihten önce tamamlandığı halde bu tarihte veya bu tarihten sonra vergi dairesi  kayıtlarına intikal eden takdir komisyonu kararları ve vergi inceleme rapor ederı  üzerine gerekli tarh ve tebliğ prosedürlerinin yapılması ve belirlenen tutarın,  belirtilen süre içerisinde ödenmesi şartıyla bu düzenlemelerden faydalanılacak.

Mükelleflerin düzenlemeden faydalanabilmeleri için dava açmamaları  gerekecek.

Düzenlemenin yayımlandığı tarih itibarıyla Vergi Usul Kanunu'nun  tarhiyat öncesi uzlaşma hükümlerine göre uzlaşma isteğinde bulunulmuş, yalnız  uzlaşma günü gelmemiş veya uzlaşma sağlanamamış olmakla beraber vergi ve ceza  ihbarnameleri mükellefe tebliğ edilmemiş alacaklar da düzenleme kapsamında  olacak.

- Emlak vergisi bildiriminde bulunmayanlar

Vergi Usul Kanunu'na göre kanunun yayımlandığı tarihi izleyen 2. ayın  sonuna kadar pişmanlıkla beyan edilen matrahlar üzerinden tarh ve tahakkuk  ettirilen vergilerin tamamı ile pişmanlık zammı yerine hesaplanan Yİ-ÜFE  tutarının belli bir ödeme planı kapsamında ödenmesi şartıyla pişmanlık zammı ve  vergi cezalarının bütününün tahsilinden vazgeçilecek.

Vergi Usul Kanunu kapsamında kendi kendine verilen beyannameler  üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilen vergilerin tamamı ile gecikme faizi yerine  hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının, belli bir ödeme planı kapsamında ödenmesi şartıyla  gecikme faizi ve vergi cezalarının tamamı alınmayacak.

2016 yılı ve önceki vergilendirme zamanlarıne dair emlak vergisi  bildiriminde bulunmayan ya da bildirimde bulunduğu halde vergisi eksik tahakkuk  eden mükelleflerce bildirimde bulunulması ve tahakkuk eden vergi ve taşınmaz  kültür varlıklarının korunmasına katkı payının tamamı ile bunlara bağlı gecikme  faizi ve gecikme zammı yerine hesaplanan Yİ-ÜFE tutarının ödenmesi şartıyla bu  alacaklara bağlı gecikme faizi, gecikme zammı ve vergi cezalarının bütününün  tahsili yapılmayacak.

- Matrah artırımı

Mükellefler, belirlenen şartlar dahilinde gelir ve kurumlar vergisi  matrahlarını artırdıkları takdirde, kendileri ile ilgili artırımda bulunulan yıllar  için yıllık gelir ve kurumlar vergisi incelemesi ve bu yıllara dair olarak bu  vergi türleri için daha sonra diğer bir tarhiyat yapılmayacak.

Mükelleflerin, düzenlemede belirtilen şartlar dahilinde gelir (stopaj)  ya da kurumlar (stopaj) vergisini artırmaları durumunda, vergiyi ödemeyi kabul  ettikleri yıllara ait vergilendirme zamanları hakkında artırıma konu  ödemeler sebebiyle gelir (stopaj) ya da kurumlar (stopaj) vergisi incelemesi ve  tarhiyatı da olmayacak.

KDV mükelleflerinin vergi artırımında bulunmaları durumunda artırımda  bulundukları dönemler için haklarında KDV yönünden vergi incelemesi ve tarhiyatı  yapılmayacak.

Matrah ya da vergi artırımında bulunan ve bu husustaki şartları yerine  getiren mükelleflerin, defter ve belgeleri incelenmeyecek ve artırıma konu  vergiler ile ilgili tarhiyat yapılmayacak. Mükelleflerin, defter ve belgeleri  üzerinde daha önce vergi incelemesi yapılmış olması, ilgili yıllar için  mükellefler tarafından matrah ya da vergi artırımında bulunulmasına engel olmadığı  gibi idarenin artırımda bulunulmayan yıllar ya da dönemler için vergi incelemesi  yapma hakkı saklı kalacak.

Matrah ya da vergi artırımında bulunulması düzenlemenin yayımlandığı  tarihten önce başlanılmış vergi incelemeleri ve takdir prosedürlerine engel  oluşturmayacak. İnceleme yapma hakkına yönelik hükümler saklı kalmak kaydıyla  vergi incelemeleri ve takdir prosedürlerinin kanun yayımlandığı tarihi izleyen ayın  başından itibaren bir ay içerisinde sonuçlandırılamaması durumunda bu prosedürlere  devam edilmeyecek. Bu süre içerisinde sonuçlandırılan vergi incelemeleri ile  ilgili tarhiyat öncesi uzlaşma istekleri dikkate alınmayacak.

- Demirbaşların kayıtlara intikal ettirilebilmesi sağlanacak

Kanunla,  işletmelerde mevcut olduğu halde kayıtlara yansıtılmamış  emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar da kayda alınıyor.

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri (adi, kollektif ve adi komandit  şirketler dahil) işletmelerinde mevcut olmasına rağmen kayıtlarında yer almayan  emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kendilerince ya da bağlı oldukları meslek  kuruluşlarınca belirleme edilecek rayiç bedeliyle, öngörülen sürede vergi  dairelerine bir envanter listesiyle bildirerek defterlerine kaydedebilecekler.

Gelir ya da kurumlar vergisi mükelleflerinin kayıtlarında bulunduğu  halde gerçekte mevcut olmayan mallarını fatura düzenlemek ve birçok vergisel  yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle kayıt ve beyanname intikal  ettirebilmelerine imkân sağlanacak. Faturalı alınıp kayıtlara geçen, yalnız belge  düzenlemeksizin satılan malların halen stokta gözükmesi sebebiyle oluşan gerçek  dışılık, fatura düzenlenerek kayıt ve beyanlara hasılat olarak intikal  ettirilmesi sağlanarak düzeltilecek.

Yasal kayıtlara intikal ettirilen tutarlar, cari yıl gelir vergisi  ya da kurumlar vergisi matrahının hesabında dikkate alınacak.

Bilanço esasına göre defter tutan kurumlar vergisi mükellefleri, 31  Aralık 2015 tarihi itibarıyla bilançolarında görülmekle beraber işletmelerinde  bulunmayan kasa mevcutları ile ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarlar ile  ortaklara borçlu bulunduğu tutarlar arasındaki net alacak tutarları ile bunlarla  ilgili diğer hesaplarda bulunan prosedürlerini, vergi dairelerine beyan ederek  kayıtlarını düzeltebilecek. Bu kapsamda beyan edilen tutarlar üzerinden yüzde 3  oranında vergi hesaplanarak beyanname verme süresi içinde ödenecek.

- Eczane stoklarındaki ilaçlar

Eczaneler, stoklarında kaydi olarak bulunduğu halde fiilen bulunmayan  ilaçları, maliyet bedeli üzerinden fatura düzenleyerek kayıtlarından  çıkarabilecek.

Kayıtlardan menfaatilan ilaçların maliyet bedeli üzerinden yüzde 4  oranında hesaplanan KDV, ayrı bir beyanname ile beyan edilerek beyanname verme  süresi içinde 3 taksitle ödenecek.

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymetler  ile diğer sermaye piyasası araçlarını, 31 Aralık 2016'ya kadar Türkiye'ye  getirenler, bu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecek. Mükellefler, Türkiye'ye  getirilen varlıklarını işletmelerine dahil edebilecek ya da işletmelerinden  çekebilecek.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna göre, yurt  dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası  araçlarını, 31 Aralık 2016'ya kadar Türkiye'ye getirenler, bu varlıkları  serbestçe tasarruf edebilecek.

Mükellefler, Türkiye'ye getirilen varlıklarını, dönem kazancının  belirlenmesinde dikkate almaksızın işletmelerine dahil edebilecekleri gibi aynı  varlıkları vergiye tabi kazancın ve kurumlar için dağıtılabilir kazancın  belirlenmesinde dikkate almaksızın işletmelerinden çekebilecek.

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer  sermaye piyasası araçları, yurt dışında bulunan banka ya da finansal kurumlardan  kullanılan kredilerin en geç 31 Aralık 2016 tarihine kadar kapatılmasında  kullanılabilecek. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun  ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye'ye getirilme şartı aranmaksızın bu  hükümden faydalanılacak.

Bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı  sermaye avanslarının, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve  diğer sermaye piyasası araçlarının bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce  Türkiye'ye getirilmek suretiyle karşılanması durumunda söz konusu avansların defter  kayıtlarından düşülmesi kaydıyla bu madde hükümlerinden faydalanılacak.

Mükellefler, Türkiye'de bulunan, yalnız kanuni defter kayıtlarında yer  almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile  taşınmazlarını da 31 Aralık 2016'ya kadar kanuni defterlere kaydedebilecek. Bu  takdirde söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için  dağıtılabilir kazancın belirlenmesinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilecek.

Türkiye'ye getirilen ya da defterlere kaydedilen varlıkların elden  menfaatilmasından doğan zararlar, gelir ya da kurumlar vergisi uygulaması bakımından  gider ya da indirim olarak kabul edilmeyecek.

Yurt dışından Türkiye'ye varlık getirenlerle, adına varlık  getirilenler ile ilgili, diğerca bir neden ile gerekli olması hali saklı kalmak  üzere hiçbir biçimde vergi incelemesi, tarhiyatı, herhangi bir araştırma,  inceleme, tahkîkat ya da kovuşturma yapılamayacak, vergi cezası ve idari para  cezaları kesilemeyecek.

Bakanlar Kurulu, belirtilen süreleri, bitim tarihlerinden itibaren 6  aya kadar uzatabilecek. Maliye Bakanlığı, varlıkların Türkiye getirilmesi,  bildirim ve beyanıyla işletmeye dahil edilmelerine dair konuları, bildirim ve  beyanların biçimi, içeriğiyle yapılacağı yere dair usul ve eskatiyenrı  belirleyecek.

-2016 yılı haçünkün ayından önceki borçlara uygulanan ceza

Tahakkuk eden, yalnız ödenmemiş olan, 2016 yılı Haçünkün ayı ve önceki  aylara dair borçlara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammının tahsilinden  vazgeçilecek.

Sigorta primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, sosyal  güvenlik destek primi, ödenmesi imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta  primi ve topluluk sigortası primi, SGK tarafından takip edilen damga vergisi,  özel prosedür vergisi ve eğitime katkı payı, genel sağlık sigortası priminin  asılları ile bu alacaklara Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak  hesaplanacak tutarın belirtilen sürede ödenmesi durumunda, bu alacaklara uygulanan  gecikme cezası ve gecikme zammının tahsilinden vazgeçilecek.

Kanunda sıralananların dışında kalan ve diğer bir ülkede sağlık  sigortasından faydalanma hakkı bulunmayan gelir testine hiç başvurmayan  sigortalılar, gelir testine müracaat ederek borçlarının belirlenen seviyeden tekrar  hesaplanması ve bu statüye dair prim borçlarının asıllarının peşin ya da vade  farkı uygulanmaksızın 12 eşit taksitle ödenmesi durumunda vade farkı  uygulanmaksızın gecikme cezası ve gecikme zammı silinecek.

Yaşlılık aylığı, emekli aylığı ya da malullük aylığı bağlandıktan  sonra, sigortalı bir işte çalışması sebebiyle sosyal güvenlik destek primi  ödemesi gerekli olanlarden, 2016 yılı Şubat ayı ve önceki aylara dair ödenmeyen  destek primlerinin asıllarıyla, bu alacaklara Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas  alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi durumunda de gecikme cezası ve gecikme zammı  uygulanmayacak.

30 Haçünkün 2016 tarihine kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki  inşaatlarla, ihale konusu işlere dair yapılan ön değerlendirme, araştırma ya da  belirleme sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta  primiyle bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacaklarının, 30 Haçünkün  2016 tarihine kadar işlenen fiillere dair, ilgili kanunlar uyarınca uygulanan  idari para cezalarıyla bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı  alacaklarının tahsilinden vazgeçilecek.

- Yüzde 40'ı öadı verilirse, yüzde 60'ından vazgeçilecek

Alacakların asıllarının, bu düzenlemeden önce ödenmiş olduğu halde,  ferilerinin bu düzenlemenin kanunlaşıp yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş  olduğu durumlarda, aslı ödenmiş feri alacağın yüzde 40'ının ödenmesi halinde  kalan yüzde 60'ının tahsilinden vazgeçilecek.

30 Haçünkün 2016'ya kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar için,  eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asıllarıyla bu alacaklara  gecikme cezası ve zammının, belirtilen sürede ödenmesi durumunda, bu alacaklara  uygulanan gecikme cezası ve zammı alınmayacak.

Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar işverene  tebliğ edilen eksik işçilik tutarları üzerinden hesaplanan sigorta prim  tutarları, belirtilen alacaklar için öngörülen süre ve biçimde ödenecek. Bu  düzenlemelerden faydalanmak isteyen borçluların, dava açmamaları, açılmış  davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şartı aranacak.

- İki kere vadesinde ödemezse hakkını kaybedecek

Başvuruda bulunan borçlular, sigorta primlerini bir takvim yılında  ikiden çok kez vadesinde ödememeleri veya eksik ödemeleri durumunda,  yapılandırılan borçlarına dair kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybedecek.

Bu düzenlemeden faydalanmak isteyen borçlular, Maliye Bakanlığı,  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile il özel idarelerine bağlı tahsil dairelerine  ödenecek tutarların ilk taksidini, kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü  aydan; SGK'ya bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksidini ise  dördüncü aydan başlamak üzere 2'şer aylık dönemler durumunda 18 taksitte  ödeyebilecek.

Tutarın, ilk taksit ödeme süresi içinde tamamıyla ödenmesi durumunda, bu  tutara herhangi bir faiz uygulanmayacak.

İlk taksidin ödeme süresi içinde tamamıyla ödenmesi durumunda, feri  alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar  üzerinden ilaveten yüzde 50 indirim yapılacak.

Taksitle ödenmek istenmesi durumunda, borçluların müracaat sırasında 6,  9, 12 ya da 18 taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri gerekecek.  Taksitle yapılacak ödemelerde, ilgili maddelere göre belirlenen tutar, 6 taksit  için (1,045), 9 taksit için (1,083), 12 taksit için (1,105), 18 taksit için  (1,15), katsayısı ile çarpılacak ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek  suretiyle ikişer aylık dönemler durumunda ödenecek taksit tutarı hesaplanacak.

Düzenlemeden faydalanmak için müracaatda bulunan borçlulara, tercih  ettikleri taksit süresine makul ödeme planı verilecek. Ancak tercih edilen  süreden daha hızlıca ödeme yapılması durumunda, ödenecek tutar ilgili katsayıya  göre düzeltilecek.

- 36 taksitte ödenebilecek

Bu düzenleme kapsamında ödenmesi gereken tutarlar, il özel idareleri  ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile  Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına  tescil edilen ve Türkiye'de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince  2'şer aylık dönemler durumunda azami 36 eşit taksitte ödenebilecek.

İlk iki taksidin süresinde tam ödenmemesi, süresinde ödenmeyen ya da  eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen biçimde ödenmemesi, bir takvim yılında  ikiden çok taksidin süresinde ödenmemesi ya da eksik ödenmesi durumunda bu  düzenlemeden faydalanma hakkı kaybolacek.

Düzenlemeden faydalanılarak süresinde ödenen alacaklara,  kanunun  yayımlandığı tarihten sonraki süreler için faiz, gecikme zammı, cezası  hesaplanmayacak.

Belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli kamu ve tüzel kişiliğini  haiz kuruluşlarca ödenmesi gereken tutarlar, belediyelerin genel bütçe vergi  gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paylarından, ilgili kanundaki yüzde  40 oranı dikkate alınmaksızın aylık dönemler durumunda azami 144 eşit taksitle  tahsil edilecek. Bu kapsamda yapılacak netti tutarı, bu idareler adına genel  bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan payların aylık tutarının  yüzde 50'sini aşamayacak.

2 yılı aşkın süredir mücbir neden halleri devam eden yerlerdeki  mükellefler başvurmaları durumunda mücbir neden halleri sona erdirilerek mücbir  neden süresince ödemedikleri vergileri, herhangi bir faiz, zam, katsayı  uygulamadan 24 eşit taksitle 48 ayda ödeyebilecek.

- Ödeme yapıldıkça hacizler kaldırılacak

Bu düzenlemeye göre, ödenecek alacaklar ile ilgili tatbik edilen  hacizler, yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak ve buna isabet eden teminatlar  iade edilecek. Bu alacaklar sebebiyle tatbik edilen hacizlere konu mallar,  borçlunun isteği durumunda tahsil dairesince satılabilecek.

Başvuruda bulunan ve dava açmamaları ya da açılan davalardan  vazgeçmeleri gereken borçluların, bu düzenlemeden faydalanabilmeleri için  belirlenen müracaat süresinde yazılı olarak bu iradelerini belirtmeleri şartı  aranacak.

Bakanlar Kurulu, öngörülen müracaat ve ilk taksit ödeme sürelerini bir  aya kadar, mücbir neden hali ilan edilen durumlarda da bir yıla kadar uzatmaya  yetkili olacak.

Maliye Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve SGK'ya bağlı  tahsil dairelerince takip edilen ve vadesi 31 Aralık 2011 tarihinden önce 50  liranın altında olan düşük tutarlı alacakların tahsilinden de vazgeçilecek.

TOBB üyelerinin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından  alınacak oda payları ile borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların TOBB'a olan  aidat borçları, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik  Kanunu hükümlerine göre ödenmesi gereken aidat borçları da yapılandırılacak.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna olan aidat ve katılma  payı borçları, avukatların baro kesenekleriyle staj kredisi borçları, orman  köylüleri ve köylülerce oluşturulan kooperatiflere Orman Genel Müdürlüğü  tarafından verilen kredilerin geri ödemeleri, tarımsal amaçlı kooperatiflere  kullandırılan krediler, organize sanayi bölgeleri ve ufak sanayi sitesi yapı  kooperatiflerine kullandırılan krediler yapılandırılacak, tüzel kişiliği  kaldırılan belediyelerin il özel idarelerine devredilen 100 lirayı aşmayan  alacaklarının tahsilinden vazgeçilecek.

"Sözleşme" tanımlanmasının dar yorumlanması sebebiye Siyasi Partiler  Kanunu'nda değişiklik yapılarak, "hizmet sözleşmeleri" de mali sorumluluk  maddesine eklendi. Buna göre partinin teşkilat kademelerinin yaptıkları hizmet  sözleşmeleri de dahil birçok sözleşme ve giriştikleri yükümlülüklerden kaynaklı,  parti tüzel kişiliği hiçbir suretle sorumlu tutulamayacak.

Kabul edilen Danışma Kurulu kararınca Genel Kurul bugün toplanmayacak.

TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, birleşimi 9 Ağustos Salı günü saat  15.00'te toplanmak üzere kapattı.

Sponsorlu bağlantılar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.